Homologacions

Els estrangers que resideixen legalment a Andorra i que ja són titulars d’un permís de conduir expedit per un estat estranger, queden obligats a substituir-lo per un d’andorrà, dins del termini màxim de sis mesos comptats a partir de la data de la seva autorització de residència.

Si l’homologació se sol·licita després del termini d’un any a comptar de la data d’obtenció de la residència o equivalent, el sol·licitant ha d’iniciar un expedient d’obtenció del permís de conduir, a excepció de l’existència de tractats bilaterals sobre homologació i renovació de permisos de conduir amb l’estat expedidor del permís de conduir del sol·licitant.

Són objecte d’homologació sense exigència d’aprovar cap mena d’examen previ els permisos següents:

a) Els permisos i les llicències de conduir estrangers expedits per qualsevol estat membre de la Unió Europea, d’acord amb la Convenció de Viena, de 8 de novembre de 1968, sempre i que amb aquells estats s’hagi establert, i sigui vigent, un conveni bilateral sobre homologació de permisos i llicències de conduir, o hi hagi criteris de reciprocitat en relació amb l’homologació dels permisos de conduir d’ambdós estats.

b) Els permisos i les llicències vigents que hagin estat expedits per estats amb legislació sobre tipus de permisos, llicències i proves per obtenir-los equivalent a l’andorrana, o amb els quals hi hagi reciprocitat en els criteris d’homologació.

c) Els permisos i les llicències vigents que hagin estat expedits per estats amb els quals s’hagi establert un conveni bilateral d’homologació de permisos de conduir que ho prevegi així.

Per a l’homologació de permisos de conduir estrangers no esmentats a l’apartat anterior, el departament competent pot exigir a l’interessat el compliment dels requisits següents:

a) Aportació a l’expedient d’homologació de la traducció completa del text del permís segellada per un consolat de l’estat corresponent.

b) Aportació a l’expedient d’un certificat d’autenticitat del permís nacional presentat, lliurat per la mateixa autoritat expedidora.

c) Aportació a l’expedient d’un certificat d’equivalència de categories per a l’homologació, lliurat per l’autoritat expedidora del permís nacional del sol·licitant.

d) La realització d’un examen pràctic, segons el programa oficial de proves de maniobres i circulació.

En tot cas, per homologar un permís de conduir estranger és indispensable que sigui vigent el dia que es presenti al registre la petició d’homologació i que no hagi estat obtingut mentre l’interessat tingui la seva residència al Principat.

Si ets estranger i necessites fer una homologació del carnet de conduir contacta’ns,  t’assessorarem i et facilitarem la gestió de tots els tràmits.