Condicions d’ús i de venda

 

A continuació es detallen les condicions generals per a l’adquisició de cursos de formació teòrica i pràctica en el lloc web d’AUTOESCOLA PRINCIPAL, SA (en el successiu, “AUTOESCOLA PRINCIPAL”).

 

Accés a les condicions

No es possible contractar cap producte o servei sense acceptar prèviament aquestes condicions i la política de privacitat, i també les condicions aplicables al contracte corresponent del producte o servei concret que s’estigui contractant. Aquestes condicions de contractació a distància es troben sempre a disposició dels usuaris, i s’hi pot accedir a peu de pàgina de la pàgina web.

 

Termes i condicions generals

La compra de productes o serveis no requerirà el registre previ a la pàgina web.

Pràctiques: Cada examen de pràctica comptarà com una pràctica.  En cas que l’alumne no pugui fer la pràctica haurà d’avisar 24h abans, sinó li comptarà com una pràctica.

Preu i condicions de pagament: Els productes i serveis es vendran al preu que s’indica, essent vigent el que s’assenyala en el moment de la confirmació de la comanda per part del client.

En els productes i serveis recollits en els nostres Packs, en què s’indica l’opció de compra amb pagament fraccionat, l’usuari podrà abonar el 50% de l’import total, i a la meitat del curs haurà d’abonar l’import restant pendent. En tot cas, abans de la presentació d’examen l’alumne abonarà la totalitat de l’import degut.

En el cas de desplaçament al Pas de la Casa per recollir l’alumne per fer pràctiques, s’aplicarà un suplement de preu, el qual s’especificarà en el moment d’efectuar el procés de compra.

Impostos: Tots els preus inclouen l’Impost General Indirecte (IGI) vigent, en cas que sigui d’aplicació.

Documentació d’examen: La documentació per presentar-se a examen, un cop lliurada tindrà una validesa de tres mesos.

Menors d’edat: Per fer ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir prèviament el permís dels seus pares o tutors legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis concrets als quals accedeixen els menors d’edat correspon als seus pares o tutors legals, al càrrec dels quals es troben.

 

Procés de compra i celebració del contracte

L’usuari haurà d’omplir el formulari corresponent en el moment d’efectuar la compra amb les seves dades personals. Les dades personals sol·licitades queden subjectes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L’enviament del formulari constitueix l’acceptació de la prova inequívoca del consentiment a contractar el producte o servei.

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi indicat, en què se l’informarà del producte o servei contractat.

La confirmació del producte o servei contractat a través de qualsevol mitjà de comunicació per AUTOESCOLA PRINCIPAL a l’usuari implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa la legislació vigent. El contracte caducarà als sis mesos de la seva expedició. Si per motiu justificat s’hagués de prolongar la durada del contracte, AUTOESCOLA PRINCIPAL té dret d’actualitzar el preu contractat, per tal d’equiparar-lo a aquell que estigui vigent en el moment de la reincorporació de l’alumne a l’autoescola. En cap cas un contracte es mantindrà per un període superior a dos anys.

Amb posterioritat a l’adquisició del producte o servei i al pagament corresponent per part del client, AUTOESCOLA PRINCIPAL es posarà en contacte amb l’usuari per tal de donar d’alta efectiva o el lliurament del producte o servei adquirit, segons el previst a la pàgina web i segons la informació que en cada cas proporcioni AUTOESCOLA PRINCIPAL a l’usuari. Així mateix, li donarà accés a l’àrea privada Espai Alumne (si s’escau).

La posició que ocupa l’usuari al contracte electrònic no podrà ser cedida ni transmesa, totalment o parcialment, a un tercer sense el consentiment previ d’AUTOESCOLA PRINCIPAL.

Amb l’objectiu de facilitar la contractació i rebre informació de productes o serveis, l’usuari, autoritza AUTOESCOLA PRINCIPAL perquè li enviï informació i publicitat per correu electrònic i aplicacions mòbils sobre els productes o serveis que ofereix AUTOESCOLA PRINCIPAL.

 

Mitjans de pagament

El pagament es farà mitjançant targetes de crèdit o dèbit, tant nacionals com internacionals, de les principals marques (Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners i Unionpay) o a través de transferència bancària.

AUTOESCOLA PRINCIPAL manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament emprat per l’usuari. Només l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments.

El procés de pagament funciona sobre un servidor segur que empra el protocol SSL (Secure Sockets Layer). És un protocol criptogràfic que proporciona una comunicació segura per internet, de manera que les dades es transmeten xifrades, i n’eviten la lectura o manipulació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s’estableixin durant la transacció.

 

Dret de desistiment

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors, el comprador pot exercir el dret de desistiment del contracte de venda a distància en el termini de set dies hàbils comptats des de la recepció del producte objecte del contracte, o des que se celebri el contracte si l’objecte és la prestació de serveis.

El dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat, amb l’acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de set dies hàbils.

 

Àrea privada “Espai Alumne”: Accés i baixa

L’usuari tindrà accés a l’àrea privada Espai Alumne, de forma automàtica. Per això, en els casos que apliqui, s’enviarà un correu electrònic al client amb l’usuari i la contrasenya. L’usuari registrat podrà accedir als continguts teòrics, consultar les classes pràctiques de les quals disposa i reservar-les, comprar hores de pràctiques, així com gestionar els seus pagaments i les seves comunicacions amb  AUTOESCOLA PRINCIPAL.

L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes i cadascuna de les transaccions que faci a través d’aquest. L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a prendre totes aquelles mesures que siguin útils per mantenir-la en secret. L’usuari és el responsable únic i exclusiu de la custòdia i de l’ús, autoritzat o no, per terceres persones.

L’ús del correu electrònic i la contrasenya d’un usuari s’entendrà dut a terme en nom de l’usuari. En aquest sentit, l’usuari haurà de notificar immediatament a AUTOESCOLA PRINCIPAL, com a propietari de la pàgina web, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació que vulgui fer de la seva adreça de correu electrònic, nom d’usuari o de la contrasenya.

L’usuari té coneixement que l’accés a la pàgina web fent servir la identitat o contrasenya d’un altre usuari, i també l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres usuaris pot constituir una infracció legal i, eventualment, penal.

L’usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l’ús de la pàgina web.

AUTOESCOLA PRINCIPAL podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament de la pàgina web, donar de baixa l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagin acordat.

Així mateix, AUTOESCOLA PRINCIPAL donarà de baixa l’usuari registrat quan aquest perdi la condició d’alumne, condició imprescindible per a l’accés a l’àrea privada Espai Alumne.

Per qualsevol dubte i/o consulta el client podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: autoescolaprincipal@andorra.ad